Rok 2014

V roce 2014 jsme si připomněli významné výročí a to 130 let od založení hasičského sboru v Kopřivnici. V tomto roce jsme taky zaznamenali nejvyšší počet událostí, které musela řešit naše jednotka.

Výkon nepřetržité služby jednotky zařazené do kategorie JPO II zajišťuje celkem 21 hasičů. 3 členové z tohoto počtu jsou zaměstnanci pracující na plný úvazek a zajišťují kromě obsazení dopolední pohotovosti zejména údržbu techniky, objektu a technický servis pro celou jednotku. 10 z dalších 18 dobrovolných členů pracují jako profesionální hasiči u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, v podnikové jednotce nebo v Armádě ČR. Díky tomu je zajištěna vysoká odborná úroveň jednotky. Z celkového počtu 21 má 12 členů odbornou způsobilost na funkci velitel družstva a 14 na funkci strojník. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek.

 
2014

 

Zásahy v roce 2014

 

V roce 2014 vyjeli hasiči celkem k 253 událostem. 231 z nich probíhalo v režimu akutního zásahu a 22 událostí bylo klasifikováno jako tzv. ostatní činnost. Tato kategorie a její sledování u jednotek požární ochrany bylo rozhodnutím Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru započato právě v roce 2014. Tyto činnosti ovšem nejsou zahrnuty do statistik zásahů. Mírně vzrůstající trend představují požáry, které ale tvoří necelých 20 % z celkového počtu zásahů. Nejvyšší zastoupení mají technické pomoci, mezi které se řadí především akutní otvíraní bytů a jiných uzavřených prostor, kde hrozí nebezpečí z prodlení nebo asistence záchranné službě (zejména pomoc při zajištění transportu pacientů). Počet dopravních nehod osciluje v pětiletém sledovacím období kolem čísla 20. Ostatní události tvoří již jen malý podíl a ze statistického hlediska jsou zanedbatelné. Zanedbatelné ovšem nejsou z hlediska jejich možných následků. Velké nebezpečí představují například úniky nebezpečných látek, na které je naše jednotka po dlouhodobé přípravě předurčena právě od roku 2014. Kromě úniku látek přepravovaných silniční nebo železniční dopravou představuje v našem městě velké riziko amoniak, který je ve větším množství použitý jako průmyslové chladivo v technologiích na zimním stadiónu.

 

Z celkového počtu 42 požárů u kterých zasahovali hasiči kopřivnické jednotky patří mezi ty větší např. lednový požár elektrorozvodny v budově dnes již nevyužívané vrátnice č. 3. Několikrát během roku hořely i dopravní prostředky. Krátce po sobě, na přelomu března a dubna, zachvátily plameny během jízdy dva osobní automobily. Jeden začal hořet na ulici Školní, druhý na silnici mezi Štramberkem a Lichnovem. V obou případech byla příčinou technická závada. Požár dodávky 3. 8. v Lubině měl ale zřejmě kriminální podtext a vyšetřování případu si převzala Policie ČR. Ve 3. čtvrtletí vyjížděli hasiči dvakrát i k požáru v jednom z podniků v průmyslovém parku ve Vlčovicích. Nejtragičtější byl ale požár v domově s pečovatelskou službou na ulici České v nočních hodinách 6. 12. 2014. Hasiči z hořícího bytu vynesli jeho uživatele s těžkými popáleninami. Byt byl požárem celý zničen, zplodiny hoření poškodily i společné prostory domu. Bezprostřední ošetření si vyžádal ještě zdravotní stav dvou dalších obyvatel domu. Hned začátkem roku řešili hasiči také jednu železniční nehodu. Na přejezdu před vrátnicí č. 3 došlo ke střetu motorového vozu jedoucího směrem na Příbor s osobním vozem. Řidič jen shodou šťastných náhod vyvázl pouze s lehkým zraněním. Tragicky mohla skončit také dopravní nehoda nákladního automobilu převážející tlakové lahve, která se stala 13. 2. na silnici 1/58 v místní části Vlčovice. Rok 2014 byl nezvykle bohatý na záchranu různých živočichů. Hasiči kromě ryb zachraňovali snad všechny druhy z říše zvířat. Kromě již téměř obligátní kočky na stromě vysvobozovali například ptáka, který zůstal uvězněn za mřížkou ve větracím otvoru pod střechou panelového domu. Dvakrát se hasiči dostali také do role krotitelů hadů.

 
Statistika 2014

Počet zásahů v roce 2014: 231

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 42
  • technická pomoc: 139
  • dopravní nehoda: 23
  • únik nebezpečných látek: 9
  • záchrana osob a zvířat: 11
  • planý poplach: 7Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2010 – 2014

 

2010: celkem událostí: 179
2011: celkem událostí: 206
2012: celkem událostí: 211
2013: celkem událostí: 197
2014: celkem událostí: 231

 
Porovnání 1. až 4.q 2014Výcvik

 

V roce 2014 byla naše jednotka po více než roční odborné přípravě předurčena pro zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. Završením specializačního výcviku byla dvě společná taktická cvičení s jednotkou HZS MSK ze stanice Nový Jičín, která se uskutečnila v polovině května na parkovišti u koupaliště. Námětem cvičení byl nález sudu s neznámou unikající látkou. Jedno cvičení probíhalo za standardních podmínek, tzv. režim den, druhé pak v režimu noc. Další taktické cvičení, 8. 8. 2014, prověřilo připravenost jednotky na záchranu osob z vody. Třetí taktické cvičení v roce 2014 bylo opět zaměřeno na nebezpečné látky. Tentokrát byl námětem únik čpavku z chladícího zařízení na zimním stadiónu. Posledním cvičením bylo prověřovací cvičení spojené s kontrolou provozuschopnosti EPS v budově městského úřadu. Kromě taktických cvičení probíhá pravidelná teoretická i praktická odborná příprava na hasičské zbrojnici a v terénu. Pro naši jednotku je vzhledem k předurčenosti na dopravní nehody odborná příprava rozšířena o několik hodin věnovaných zásahům u dopravních nehod. V roce 2014 zorganizoval HZS Moravskoslezského kraje pro všechny předurčené jednotky instrukčně metodické zaměstnání zaměřené na zásahy s větším počtem zraněných osob, které se uskutečnilo 18. 10. 2014 v Bílovci. V závěru roku absolvovali hasiči ještě praktický výcvik zdolávání požáru v reálných podmínkách.

 

Významné akce a prezentace na veřejnosti

 

Celý rok 2014 se nesl v duchu 130letého výročí založení hasičského sboru v Kopřivnici. U této příležitosti jsme uspořádali několik akcí určených i pro širokou veřejnost. První z nich byl 15. 2. 2014 netradiční ples s názvem Hoří má panenko, který jsme spolupořádali s Kulturním domem Kopřivnice. 19. 3. 2014 uzavřel Sbor dobrovolných hasičů v Kopřivnici, město Kopřivnice jakožto zřizovatel jednotky a společnost Tatra Trucks a. s. memorandum o vzájemné spolupráci. Stalo se tak symbolicky v roce, kdy uplynulo 80 let od doby, kdy jsme začali ve službě využívat první automobil. Nemohlo se jednat o jinou značku než Tatra, konkrétně o typ 72 s požární úpravou od firmy Hrček & Neugebauer. Největší akcí byl den integrovaného záchranného systému, který se uskutečnil 30. 5. 2014 na prostranství před radnicí. Návštěvníci mohli vidět expozici současné i historické požární techniky, ukázky z práce policie, záchranné služby a samozřejmě hasičů. Prostor před městským úřadem patřil hasičům i druhý den, kdy se na parkovišti konalo krajské kolo soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Z každého územního odboru se soutěže zúčastnila vždy jedna profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru a jedna z dobrovolných jednotek předurčených na dopravní nehody. Během roku jsme rovněž navázali spolupráci s muzeem Fojtství, abychom společnými silami pátrali v minulosti hasičského sboru v Kopřivnici.

 
Nová technika v jednotce
 

V roce 2014 byla dokončena úprava nástavby vozidla CAS 32 T815, které jsme získali spolu s automobilovým žebříkem AZ 30 IFA od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Cílem přestavby bylo uzpůsobit úložné prostory v účelové nástavbě tak, aby pojala rozšířené požární příslušenství a vybrané agregáty. Nyní je vozidlo schopno zasahovat samostatně u širšího spektra událostí. Každoročně daruje dobrovolným jednotkám nějakou techniku také Moravskoslezský kraj. V roce 2014 jsme získali 1 dýchací přístroj a 3 nové plicní automatiky určené k výměně u stávajících přístrojů.

201501251505_cas32

 

Novodobá historie
(od roku 2007)

Zásahy
(2014)

Ostatní činnost
(2014)

                                         n201402271200_logo-130-napis-web
Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice