Rok 2015

V roce 2015 zasahovali hasiči z kopřivnické jednotky celkem u 247 událostí. 205 z nich bylo vyhodnoceno jako akutních, 42 probíhalo v režimu tzv. ostatních činností, které se takto sledují od roku 2014, ale nezahrnují se do statistického sledování.

Výkon nepřetržité služby v jednotce zajišťuje celkem 21 hasičů. 3 členové z tohoto počtu jsou zaměstnanci pracující na plný úvazek a zajišťují kromě obsazení dopolední pohotovosti zejména údržbu techniky, objektu a technický servis pro celou jednotku. Dalších 11 členů pracují jako profesionální hasiči u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, v podnikové jednotce nebo v Armádě ČR. Díky tomu je zajištěna vysoká odborná úroveň jednotky. Z celkového počtu 21 má 12 členů odbornou způsobilost na funkci velitel družstva a 14 na funkci strojník. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek.

 

 

 

Zásahy v roce 2015

Z 205 zásahů patří v pětiletém sledovacím období největší podíl skupině zařazené do kategorie „technická pomoc“. Mezi nejčastější činnosti hasičů u zásahů zatříděných do této skupiny patří zejména zpřístupňování uzavřených prostor, kde hrozí nějaké nebezpečí z prodlení, nebo pomoc záchranné službě se zajištěním transportů pacienta. Další místo patří požárům, které tvoří zhruba jednu pětinu událostí. Následují dopravní nehody s 10 procentním podílem a zbylou, statisticky nevýznamnou část, představují zásahy u záchrany osob a zvířat, úniku nebezpečných látek a plané poplachy.

Největší požár v Kopřivnici, který způsobil škodu ve výši 1,4 mil. Kč byl požár bytu na ulici Wolkerova ráno dne 7. 3. 2015. U požáru zasahovaly všechny jednotky z 1. stupně poplachu. Včasným a profesionálním zásahem uchránili hasiči před ohněm celou střechu budovy. Uchráněné hodnoty byly vyšetřovatelem vyčísleny na 3 mil. Kč. Nejdéle trvajícím zásahem byl 23. 8. večer požár seníku se 180 tunami lisované pícniny v Ženklavě, u kterého zasahovalo celkem 9 jednotek. Tady byla předběžná škoda vyčíslena na 1 mil. Kč. Mezi dopravními nehodami byla nejzávažnější srážka osobního automobilu s cyklistou, převážejícího dítě v dětské sedačce. Hasiči z kopřivnické jednotky byli v tu chvíli právě u zásahu na sídlišti sever, u nehody tak byli ve velice krátkém čase a ještě před příjezdem záchranné služby poskytovali neodkladnou zdravotnickou péči. Mezi neobvyklé zásahy patří asistence hasičů Policii ČR při jejich práci. V roce 2015 byli hasiči 2 x požádáni s výpomocí při vyšetřování trestné činnosti a jednou při pátrací akci po pohřešované osobě. Každým rokem se objeví i nějaké úsměvné zásahy. Většinou jsou jejich aktéry některé druhy z říše zvířat, o což se v roce 2015 postarala kočka, která si v srpnu vyžádala svou záchranu z parapetu. Opravdovou kuriozitou však byla záchrana chlapce, který se 29. 3. vlastním přičiněním dostal do kontejneru na elektroodpad, ale cestu zpět už se mu zvládnout nepodařilo. Vystrašeného chlapce hasiči vyprostili asi po 15 minutách, ale pak musel své počínání ještě vysvětlit policejní hlídce 🙂

Skladba zásahů v roce 2015

 

Počet zásahů v roce 2015: 205

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 40
  • technická pomoc: 115
  • dopravní nehoda: 21
  • únik nebezpečných látek: 5
  • záchrana osob a zvířat: 12
  • planý poplach: 12Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2011 – 2015

 

2011: celkem událostí: 206
2012: celkem událostí: 211
2013: celkem událostí: 197
2014: celkem událostí: 231
2015: celkem událostí: 205

 
 
2015-1-4q-porovnani


Výcvik

Odborná příprava jednotky je složena z několika vstupů. Prvním jsou povinná témata stanovena na každý rok Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, dále je rozšířena o oblasti vycházející z předurčenosti naši jednotky (těmi jsou zásahy u dopravních nehod a nebezpečné látky) a posledním vstupem jsou různé speciální výcviky vycházející zejména ze specifických podmínek našeho hasebního obvodu. V tomto roce hasiči absolvovali mimo jiné nácvik záchrany osob z vody. V oblasti zásahů na nebezpečné látky, které patří mezi nejnáročnější typy zásahů vůbec, se naše jednotka spolu s kolegy z JSDH Studénka a profesionálními kolegy ze stanice Nový Jičín zúčastnila velice zajímavého cvičení dne 23. 3. na zimním stadiónu v Kopřivnici. Tématem byl únik čpavku. Specialitou tohoto cvičení bylo, že to bylo nikoliv jen „jako“, ale „naostro“. Čpavek byl řízeně v malých množstvích skutečně upouštěn. Hasičům tak reagovaly měřící přístroje a důkladně musela být provedena také dekontaminace. Během roku se hasiči zúčastnili ještě jednoho „chemického“ výcviku a to 1. 4. na trenažeru na stanici v Novém Jičíně. Novinkou v odborné přípravě byl výcvik ve flashover kontejneru konaný 15. 9. ve výcvikovém zařízení HZS Olomouckého kraje v Hamrech u Prostějova. Jedná se opět o „ostrý“ výcvik, tentokrát se hasiči učí bojovat s plameny. V oblasti dopravních nehod byl jeden z našich členů na instrukčně metodickém zaměstnání ve Škodě Auto v Mladé Boleslavi, několik dalších hasičů pak absolvovalo školení na stanici HZS MSK v Novém Jičíně. Další člen absolvoval specializační kurz zaměřený na přetlakovou ventilaci. Na podzim se konalo ještě prověřovací cvičení, spojené s nácvikem evakuace budovy městského úřadu.

Významné akce a prezentace na veřejnosti

 

Oproti předchozímu roku, který se celý nesl v duchu 130 let od založení hasičského sboru v Kopřivnici a s tím související velkého počtu akcí, byl rok 2015 poněkud chudším, nicméně naši hasiči nesměli chybět na jedné z nejvýznamnějších akcí ve městě, na dnech techniky konaných v červnu na polygonu automobilky Tatra. Naše jednotka se prezentovala statickou ukázkou techniky ve společné expozici s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. Významným činem bylo dlouho připravované spuštění nových webových stránek.

 
Nová technika v jednotce
 

V roce 2015 přibyl ve vozovém parku osobní automobil Škoda Fabia, který byl bezúplatně převeden Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. V našem okrese dostala fabii ještě jednotka SDH Frenštát p. R. Převáděné automobily byly prioritně určeny pro dobrovolné jednotky, které mají stálé zaměstnance a jsou určeny zejména k plnění hospodářských úkolů při zajištění chodu jednotky. V oblasti zásahových prostředků dostala jednotka darem od Moravskoslezského kraje přístroj pro detekci plynů, nehodovou zástěnu, kanalizační rychloucpávku a hlavně kompletní sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení Holmatro. Její zařazení na výjezd si vyžádá poměrně rozsáhlou přestavbu úložných prostor našeho prvovýjezdového vozidla CAS 24 T 815, která bude realizována začátkem roku 2016. 

Za zmínku zde stojí určitě i nové dopravní automobily, které byly městem Kopřivnice zakoupeny dvěma jednotkám v místních částech Lubina a Mniší, kde nahradily již problematické, více než 30 let staré vozy.

 

Novodobá historie
(od roku 2007)

Zásahy
(2015)

Ostatní činnost
(2015)

 

 

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice