Rok 2017

Během roku 2017 vyjížděla jednotka celkem k 223 zásahům. Dalších 19 událostí spadalo do kategorie ostatní činnost (neakutní zásahy, bez nebezpečí z prodlení). Bezpochyby nejnáročnějším zásahem byl požár průmyslových hal v bývalé části automobilky Tatra, 7. ledna 2017. Oheň, na jehož likvidaci se podílelo 33 jednotek, napáchal škody za více než 80 mil Kč. a jednalo se o druhý největší požár v Moravskoslezském kraji v tomto roce. V roce 2017 se také podařilo završit téměř 2 roky běžící projekt obnovy techniky. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu se za pomocí zdrojů z EU podařilo zakoupit dva kusy nové techniky (velkokapacitní cisternu a dopravní automobil)  v celkové hodnotě přes 11 mil Kč.

Jednotka ve 24 hodinové pohotovosti obsazuje jedno družstvo v početním stavu 1 + 3. Během roku byli do početního stavu jednotky zařazení dva noví členové. Ve službě se tak střídá celkem 24 členů, z čehož 14 má odbornou způsobilost na funkci strojníka a 12 na velitele družstva. 3 členové mají službu v jednotce jako své hlavní zaměstnání, dalších 11 členů jsou zároveň profesionálními hasiči v jednotkách HZS kraje, Armády ČR, nebo u podnikových sborů. Jednotka je předurčena na zásahy u dopravních nehod a na úniky nebezpečných látek.

spol-foto-10-2017-web

 
Zásahy v roce 2017
 
V roce 2017 tvořily požáry pouhých 15 % z celkového počtu zásahů (v absolutních počtech to bylo 32 událostí) a z hlediska trendu posledních 5 let mají klesající tendenci. Rekordním byl však rok výši způsobených škod požáry, které jsou nejvyšší v novodobé historii jednotky. Zásluhu na tom má zejména lednový požár souboru průmyslových hal v bývalé části areálu automobilky Tatra. Oheň vypukl ve více než 100 let starých továrních halách a způsobil škodu přes 80 mil. Kč. Vyhlášen byl III. stupeň poplachu, zasahovalo 33 jednotek. Naše jednotka pracovala na místě od prvních minut nepřetržitě téměř 3 dny. Dalším ohněm v našem hasebním obvodu byl požár střechy rodinného domu ve Štramberku 23. 6. II. stupeň poplachu byl vyhlášen taky při požáru v objektu kalírny podniku Tatra Trucks a. s. o pár dnů později (28. 6.) Tam se ovšem díky včasnému zpozorování a nahlášení na tísňovou linku podařilo plameny zkrotit ještě v jejich zárodku.
 
 

V kategorii zásahů „dopravní nehody“ stojí za zmínku dvě události. Dopravní nehoda motocyklisty v místní části Vlčovice 4. 7., kdy motorkář přijíždějící do obce ve směru od Frenštátu p. R. nezvládl řízení svého stroje a v pravotočivé zatáčce položil svůj motocykl na bok, přičemž utrpěl poměrně závažná poranění páteře. Vrtulníkem letecké záchranné služby byl transportován do fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. Druhou, svým dějem hodně neobvyklou nehodou byla havárie osobního vozidla v průmyslové zóně. Osobní vozidlo na kruhové křižovatce ulic panská a Ke křížku ve vysoké rychlosti najelo na těleso kruhového objezdu a bylo doslova vymrštěno. Po několik desítek metrů dlouhém letu přistálo naproti administrativní budovy firmy Dura a vozidlo ještě stačilo poškodit regulační plynovou stanici. I zde zasahoval vrtulník letecké záchranné služby. Celkem vyjížděli hasiči ke 25 dopravním nehodám.

V posledních letech vyjíždějí hasiči stále častěji k zásahům, které mají nějakou spojitost s počasím. Nejvíce starostí přidělává občanů, vítr a voda. V roce 2017 vyjížděla jednotka k 26 takovým událostem (statisticky jsou všechny takové události zatříděny do kategorie technická pomoc). Hasiči nejčastěji vyjíždějí k likvidaci popadaných nebo nalomených stromů nebo odčerpávání vody ze zatopených prostor. V těchto případech mohou účinně pomoci (a jsou i povolávány) jednotky v místních částech (Lubina I, II, Vlčovice a Mniší), které město v uplynulých letech vybavilo novými vozidly v jejichž vezené výbavě je již potřebná technika pro zvládání takových zásahů. 

Mezi technické pomoci, kromě výše uvedených zásahů, patří nejčastěji otevírání bytů, kde hrozí nějaké nebezpečí z prodlení, ať už se jedná o osobu se zdravotními komplikacemi, zabouchnuté dítě, nebo zapnutý spotřebič. K těmto událostem vyjíždí automaticky rovněž Policie ČR. Častá je rovněž asistence záchranné službě při transportu pacienta. Připomeňme, že pokud je vyslána osádka RZP, tak jezdí pouze ve složení sestra a řidič a mnoho bytových domů v našem městě nemá žádný, nebo pouze malý výtah a transport ležícího pacienta je možný pouze po schodišti…

Úniky nebezpečných látek byly v roce 2017 zastoupeny výhradně únikem ropných produktů z vozidel. Jinak jsou hasiči v rámci své předurčenosti připraveni na zásahy s únikem chemikálií. Nebezpečí představují látky dopravované v silniční nebo železniční dopravě, nebo taky zimní stadión s velkým množstvím amoniaku (řádově několik tun) používaného jako chladivo.

Kategorie záchrana osob a zvířat je zastoupena hlavně vyprošťováním osob z výtahů, ale několik zásahů v roce tvoří i záchrana nějakého tvora z říše zvířat. V roce 2017 byla ale výjimkou jedna událost a to záchrana osob zpod zřízeného nástupiště na vlakovém nádraží. 1. prosince došlo při demoličních pracích k náhlému zřícení celé konstrukce 1. nástupiště. Pod troskami zůstali dva dělníci, kteří díky shodě šťastných náhod neutrpěli vážná zranění.

Několikrát během roku zajišťovala jednotka nad rámec běžného výkonu služby pohotovost s automobilovým žebříkem jako náhrada za v tu dobu nedostupnou výškovou techniku ze stanice HZS v Novém Jičíně. V těchto případech je technika obsazována zvláštní dvoučlennou posádkou, aby zůstal zachován základní výjezd družstva v počtu 1+3. 

 

Počet zásahů v roce 2017: 223

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 32
  • technická pomoc: 137
  • dopravní nehoda: 25
  • únik nebezpečných látek: 10
  • záchrana osob a zvířat: 12
  • planý poplach: 7Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2013 – 2017

2013: celkem událostí: 197
2014: celkem událostí: 231
2015: celkem událostí: 205
2016: celkem událostí: 236
2017: celkem událostí: 223
 
 

Výcvik
Hasiči procházejí v průběhu celého roku pravidelnou odbornou přípravou. Její skladba zohledňuje předurčenost jednotky na zásahy u dopravních nehod a nebezpečné látky. V oblasti dopravních nehod byli noví členové proškoleni v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Obsah kurzu a lektory je zcela v režii hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. K hasičům se tak dostanou nejnovější poznatky v oblasti vyprošťování osob z havarovaných vozidel a potažmo celé problematiky zásahů u dopravních nehod. Zástupci jednotky jezdí pravidelně také na instrukčně metodické zaměstnání do Mladé Boleslavi, kde přímo v automobilce Škoda probíhá odborná prezentace a výcvik se zaměřením na nejnovější konstrukční systémy uplatňované při výrobě osobních vozidel. 
V rámci nástupní odborné přípravy absolvovali dva členové kurz nositelů dýchací techniky. Velká časová dotace byla v posledním čtvrtletí věnována výcviku s novou technikou, zejména s CAS 30. Vzhledem k vodním plochám v našem hasebním obvodu (řeka Lubina, Vodní nádrže Větřkovice a Štramberk) je výcvik každoročně doplněn o nácvik záchrany osob z vody a to jak v letním, tak zimním období.

  
Významné akce a prezentace na veřejnosti
 
Každoročně se naše jednotka s technikou účastní Kopřivnických dnů techniky, které pořádá město začátkem června v areálu zkušebního polygonu automobilky Tatra. Kromě statické ukázky techniky zajišťujeme i požární hlídku na akci. Dveře hasičské zbrojnice jsou otevřeny exkurzím z různých školských zařízení. Hasiči jsou vždy ochotni prezentovat svou práci a děti se můžou na techniku podívat z blízka nebo si ji přímo osahat. V letošním roce se na zbrojnici podívaly například děti ze ZŠ Alšova. 25. 10. uspořádalo město spolu s jednotkou slavnostní předání techniky, která byla v posledních několika letech pořízena nejen pro hasiče městské jednotky, ale také pro jednotky zřizované v místních částech. Do provozu bylo slavnostně uvedeno celkem 5 dopravních automobilů, automobilový žebřík, ale hlavně nová velkokapacitní cisterna CAS 30 T 815-7.
 
 
Nová technika v jednotce
 
Zcela zásadním krokem bylo výrazné omlazení vozového parku. V roce 2017 byl završen téměř 2 roky běžící projekt, díky kterému se podařilo v rámci Integrovaného operačního programu EU pořídit pro jednotku SDH Kopřivnice novou velkokapacitní cisternu a dopravní automobil. CAS 30 TATRA 815-7 nahradila již více než 30 let starou CAS 32 a hasiči získali rovněž nový dopravní automobil, který doposud ve výbavě jednotky chyběl. Celkové náklady na pořízení nové techniky přesáhly 11 mil. Kč, přičemž dotace tvořily 90 % způsobilých výdajů.
 
 
  

 

Novodobá historie
(od roku 2007)

Zásahy
(2017)

Ostatní činnost
(2017)

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice