Rok 2013

V roce 2013 nastala zásadní změna v organizaci jednotky. Po zavedení pohotovostí v roce 2008 je to další významný krok k zajištění bezpečnosti občanů našeho města – tři členové začali vykonávat službu v jednotce jako své hlavní zaměstnání.

 
 

Výkon nepřetržité služby zajišťuje celkem 21 hasičů. Kromě již zmíněných tří zaměstnanců pracujících na plný úvazek je součástí týmu dalších 18 dobrovolných členů. 10 z nich pracují jako profesionální hasiči u Hasičského záchranného sboru, v podnikové jednotce nebo v Armádě ČR. Z celkového počtu 21 má 12 členů odbornou způsobilost na funkci velitel družstva a 14 na funkci strojník.

 
Hasičská zbrojnice

 

V roce 2013 vyjeli hasiči téměř 200×. Oproti předchozím letům výrazně narostl počet požárů. Právě požáry měly v prvním čtvrtletí roku 2013 doslova katastrofální následky. Usmrceno bylo 9 lidí, několik jich bylo zraněno a přímé škody přesáhly 10 mil. Kč. První tragickou událostí byl lednový požár v domě s pečovatelskou službou v Příboře. Plameny zcela pohltily jednu bytovou jednotku a toxické zplodiny hoření zaplnily všechny únikové cesty. Hasiči museli za pomocí vyváděcích masek a výškové techniky evakuovat několik desítek osob, zpravidla se zhoršenou pohyblivostí. Dvě osoby se však již zachránit nepodařilo… 17. února se pak odehrála jedna z největších tragédií v ČR za poslední desetiletí. Při explozi plynu v panelovém domě ve Frenštátě p. R. přišlo o život 6 osob, dalších 11 bylo zraněno. Dům byl výbuchem zcela zničen a později musel být stržen. Zasahovalo zde 15 jednotek požární ochrany, několik posádek zdravotnické záchranné služby, policie a další složky integrovaného záchranného systému. Devátou obětí požáru byl muž z Kopřivnice, na němž v jeho bytě při manipulaci s otevřeným ohněm vzplálo oblečení.

 

Další období roku již byla naštěstí klidnější. Hned na začátku 2. čtvrtletí, 1. dubna, potrápil všechny obyvatele příval velkého množství sněhu. Hasiči odstraňovali nebezpečné sněhové převisy z několika budov ve městě, mimo jiné i nad vchodem do polikliniky, kde musel být po dobu zásahu omezen provoz. Do portfolia práce hasičů patří také zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. Z několika událostí tohoto typu byl nejzávažnější únik většího množství oleje do vodního toku Sýkoreček v závěru září. Vzhledem k rozsahu události se na zásahu podíleli i pracovníci Povodí Odry a odboru životního prostředí ORP Kopřivnice. Mezi další větší požáry v minulém roce můžeme zařadit ještě dubnový výbuch a následný požár trafostanice v areálu podniku Tatra nebo požár bývalé zemědělské usedlosti v Hájově. Na začátku října vyjížděla jednotka k požáru skladu slámy v Janovicích u Starého Jičína. V samotné Kopřivnici jsou nejrizikovější požáry v bytových domech. Ty, jež propukly v loňském roce, se však naštěstí zejména díky brzkému zpozorování a ohlášení na tísňovou linku (150) podařilo zlikvidovat v jejich zárodku a oheň tak neměl možnost napáchat takové škody, jako například v domě s pečovatelskou službou v Příboře na začátku roku. Hasiči zasahovali rovněž u několika dopravních nehod. Tradičně nejvíce riziková je silnice 1/58, zejména její úžší část. V minulém roce ovšem narostl počet dopravních nehod na výpadovce směrem na Nový Jičín. Poslední vážná nehoda na tomto úseku, kdy musel zasahovat i vrtulník letecké záchranné služby, se stala 18.října. V závěru roku během vánočních svátků potrápil obyvatele Beskyd silný vítr. I v našem městě museli zasahovat hasiči a to u dvou vyvrácených stromů 25. a 26. prosince.

 
Statistika 2013

Počet zásahů v roce 2013: 197

Rozdělení podle druhu událostí:

  • požár: 53
  • technická pomoc: 100
  • dopravní nehoda: 14
  • únik nebezpečných látek: 8
  • záchrana osob a zvířat: 17
  • planý poplach: 5Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2009 – 2013

 

2009: celkem událostí: 233
2010: celkem událostí: 179
2011: celkem událostí: 206
2012: celkem událostí: 211
2013: celkem událostí: 197

 
Porovnání 2009-2013
 

Výcvik

 

Zaměření odborné přípravy jednotek je dáno závazným pokynem Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Dle tohoto dokumentu jsou realizovaná jednotlivá školení v průběhu celého roku. Mimo základní požadavky je odborná příprava jednotky rozšířena o další témata vycházející z její specializace. Pro naši jednotku se již tradičně jedná o zdokonalovací výcviky zaměřené na vyprošťování osob z havarovaných vozidel a práci na vodě v letních a zimních podmínkách. Nově, podle připravované celokrajské koncepce předurčenosti jednotek SDH pro zásahy s nebezpečnými látkami, prošli v měsíci červnu hasiči několikadenním školením. V našem okrese budou nově mimo stanic HZS MSK předurčeny pro tyto druhy zásahů jednotky Frenštát p. R., Kopřivnice a Studénka. Mezi nové prvky ve výcviku patří společná odborná příprava s kolegy ze Štramberka. V roce 2013 proběhly dvě takové akce. První z nich se uskutečnila v únoru a byla zaměřena na zásah u požárů výškových budov, druhá pak byla v prosinci a simulovala požár v podzemních prostorech. Během roku proběhla i tři požární cvičení (dvě taktická a jedno prověřovací). Prověřovacím cvičením byl požár v budově polikliniky. Do tohoto cvičení byly zahrnuty všechny základní složky IZS (tedy hasiči, Policie ČR i záchranná služba) a prověřen byl i traumatologický plán polikliniky. Taktická cvičení proběhla v objektu kulturního domu, kde se jednalo o vůbec první požární cvičení takového rozsahu za celou dobu jeho existence. Druhým taktickým cvičením bylo prověření evakuace obyvatel ve zrekonstruovaném domově pro seniory ve Frenštátě p. R.

Významné akce a prezentace na veřejnosti

 

V rámci preventivně výchovné činnosti realizuje jednotka ve spolupráci s mateřskými školami exkurze na hasičské zbrojnici nebo přímo návštěvy ve školkách. V loňském roce viděli hasiče děti ze školek Záhumenní, Česká, Krátká a cestu do hasičské zbrojnice si našly i děti z MŠ Štramberk. Mezi netradiční exkurze patří návštěva klubu rodičů nadaných dětí při pedagogicko-psychologické poradně v Novém Jičíně. Společně s HZS ze stanice Nový Jičín navštívili hasiči i jeden letní dětský tábor.
V pátek 13. září 2013 se jednotka připojila k celostátní akci Den požární bezpečnosti, v rámci které se otevírají zájemcům o prohlídku dveře hasičských stanic a zbrojnic v celém kraji. Ve večerních hodinách proběhla zkouška průjezdnosti ulic požární technikou. O výsledku zkoušky byla informována bezpečnostní rada města Kopřivnice na jednom ze svých pravidelných zasedání.
V roce 2013 byla jednotce udělena dvě mimořádná ocenění. Starostové měst Příbora a Kopřivnice předali jednotce pamětní listy a poděkování za profesionální zásah u požáru v domě s pečovatelskou službou v Příboře z 21. ledna. Děkovný dopis přišel rovněž z Frenštátu p. R. za zásah u výbuchu panelového domu dne 17. února.

 
Nová technika v jednotce
 

Každým rokem předává Moravskoslezský kraj darem novou techniku jak profesionálním, tak dobrovolným hasičům. Vybavení naší jednotky se právě díky tomu rozrostlo o několik kusů radiostanic, dýchací techniku, protichemické oděvy a prostředky pro zásahy u dopravních nehod. Kromě tohoto vybavení byla ještě z prostředků zřizovatele pořízena termokamera, osvětlovací souprava a stabilizační klíny. Zejména termokamera je neocenitelným pomocníkem. Jsou to oči hasiče, které dokáží i v prostředí s nulovou viditelností vykreslit prostor. Používá se zejména k vyhledávání osob při požárech a identifikaci i skrytých ohnisek hoření.

Historie hasičského sboru v Kopřivnici

(1884 – 2007)

Novodobá historie

(od roku 2007)

Zásahy v roce 2013

Tísňová telefonní čísla
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo
tísňového volání
Výstrahy ČHMÚ

Směnový kalendář

Webkamera Kopřivnice